Władza rodzicielska

Aleksandra Zadorożna - Kancelaria Adwokacka Wrocław

Władza rodzicielska (art. 92–112 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U. nr 9, poz. 59 z późn. zm.)

 

Do czasu osiągnięcia pełnoletności dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską, która co do zasady przysługuje w pełni obojgu rodzicom. Składają się na nią 3 elementy:

 • piecza nad dzieckiem,
 • zarząd majątkiem dziecka,
 • reprezentowanie dziecka.

 

Władza rodzicielska powinna być wykonywana – do czego rodzice są uprawnieniu i zobowiązani – zgodnie z dobrem dziecka i interesem społecznym oraz z poszanowaniem jego godności i praw. Decyzje dotyczące dziecka, a zwłaszcza jego istotnych spraw, powinny być podejmowanie za obopólną zgodą.

W przypadku braku porozumienia między rodzicami rozstrzygającymi wspólnie kwestie dotyczące istotnych spraw dziecka rozstrzyga o nich sąd opiekuńczy.

Sąd rodzinny może postanowić o:

 • ograniczeniu władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców do określonych obowiązków i uprawień w stosunku do osoby dziecka ze względu na jego dobro;

 • pozbawieniu rodziców władzy rodzicielskiej, gdy:
  • nie może być ona wykonywana z powodu trwałej przeszkody,

  • rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej,

  • rodzice rażąco zaniedbują swoje obowiązki względem dziecka albo trwale nie interesują się dzieckiem;

 • zawieszeniu wykonywania władzy rodzicielskiej, jeżeli wystąpi przemijająca przeszkoda w jej sprawowaniu lub gdy dobro dziecka jest zagrożone.

Zgodnie z przepisem art. 26 Kodeksu cywilnego dziecko pozostające pod władzą rodzicielską ma miejsce zamieszkania u rodziców albo u tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone jej wykonywanie. Jeżeli natomiast władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka znajduje się u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.