Rozwód

Aleksandra Zadorożna - Kancelaria Adwokacka Wrocław

Rozwód

Obszerną tematyką rozwodu zajmuję się przez cały okres mojej praktyki zawodowej i mogę powiedzieć, że chociaż w kodeksie rodzinnym poświęcono rozwodowi tyko kilka artykułów sprawy o rozwód należą do kategorii najtrudniejszych.

Wynika to przede wszystkim z niezwykle szerokiego spektrum zagadnień, którymi zajmuje się sąd w sprawie o rozwód, a to:

• ustaleniem czy występują ustawowe przesłanki do orzeczenia rozwodu czyli czy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, a rozwód nie będzie pociągał za sobą negatywnych skutków dla dzieci rozwodzących się małżonków lub z innych przyczyn nie będzie się sprzeciwiał

• ustaleniem który z małżonków ponosi winę za spowodowanie rozkładu małżeństwa – chyba że oboje małżonkowie zgodzą się na rozwód bez orzekania o winie

• kwestią władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron tzn. który rodzic i w jakim zakresie będzie ją sprawował – o ile rodzice wspólnie o tym nie rozstrzygną w planie wychowawczym

• rozstrzygnięciem o alimentach na rzecz dzieci i lub jednego z małżonków

• ustaleniem kontaktów dzieci z niemieszkającym z nimi rodzicem

• o ile istnieje taka potrzeba ustaleniem podziału do korzystania wspólnie zajmowanego mieszkania lub domu

• podziałem majątku ale tylko w wypadku gdy rozpoznanie wniosku o podział nie

przedłuży i nie skomplikuje postępowania w sprawie o rozwód

• w uzasadnionych przypadkach eksmisją jednego z małżonków

Umów spotkanie by dowiedzieć się więcej

Adwokat rodzinny Wrocław - rozwód

Jako Twój pełnomocnik:

– ustalę z Tobą całą taktykę prowadzenia procesu przed sądem i pouczę o przepisach prawa obowiązujących w tym zakresie

– będę sporządzać wszystkie niezbędne pisma procesowe i reprezentować Cię na rozprawach

– zaproponuję konkretne wnioski dowodowe mając na uwadze terminy i etapy postępowania w jakich jest to dopuszczalne

– sporządzę środki odwoławcze w razie potrzeby

– przeprowadzę negocjacje lub doprowadzę do mediacji, pomogę w sporządzeniu planu wychowawczego

– zapewnię pomoc notariusza w razie potrzeby sporządzenia aktu notarialnego

– wskażę doświadczonego psychologa lub profesjonalnego detektywa

– będę Ci pomocna we wszelkich kwestiach związanych ze sprawą o rozwód i zawsze będę miała czas na konsultacje