Podział majątku

Aleksandra Zadorożna - Kancelaria Adwokacka Wrocław

PODZIAŁ MAJĄTKU

Jeżeli trwa ustawowa wspólność majątkowa, żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie można wtedy również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie danemu z małżonków w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

Podział majątku staje się możliwy z chwilą ustania wspólności majątkowej.

Wspólność majątkowa małżeńska może ustać z następujących przyczyn:

 • zawarcie przez małżonków umowy o rozdzielność majątkową,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd,
 • ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków,
 • ogłoszenie upadłości w stosunku do jednego z małżonków,
 • orzeczenie separacji przez sąd.
 • orzeczenie rozwodu przez sąd,
 • śmierć jednego z małżonków albo obojga małżonków,
 • unieważnienie małżeństwa przez sąd.

Majątek wspólny tworzą przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Przedmioty majątkowe niewchodzące do majątku wspólnego stanowią majątek osobistego każdego z małżonków. Co do zasady małżonkowie mają równy udział w majątku wspólnym. Lecz z ważnych powodów każdy z nich może żądać, aby ustalenie wielkości udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z małżonków przyczynił się do powstania tego majątku (art. 43 KRO).

Podziału majątku można dokonać przed sądem (okręgowym – w trakcie rozwodu lub rejonowym – po uprawomocnieniu się wyroku orzekającego rozwód) albo w drodze umowy. W sytuacji, gdy w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, umowa o podział majątku musi zostać zawarta przed notariuszem.

Żądając podziału majątku wspólnego, można domagać się np.:

 • ustalenia, że dana rzecz lub prawo wchodzi lub nie wchodzi w skład majątku wspólnego,
 • zwrotu wydatków, nakładów i innych świadczeń z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego i odwrotnie,
 • podziału nieruchomości w określony sposób, jeżeli wchodzi ona w skład majątku wspólnego.

Opłata sądowa od wniosku o podział majątku po ustaniu wspólności małżeńskiej jest stała i wynosi 1000 zł. Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału majątku, pobiera się opłatę w wysokości 300 zł.